FRESH
FRESH
Sort by
Show result
 • Power: 0.35 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 87KG
 • Dimension: 1200 x 760 x 850
RM0.00
 • Power: 0.35 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 90KG
 • Dimension: 1200 x 760 x 850
RM0.00
 • Power: 0.70 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 116KG
 • Dimension: 620 x 760 x 2000
RM0.00
 • Power: 0.35 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 95KG
 • Dimension: 1500 x 760 x 850
RM0.00
 • Power: 0.35 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 98KG
 • Dimension: 1500 x 760 x 850
RM0.00
 • Power: 0.35 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 95KG
 • Dimension: 620 x 760 x 1980
RM0.00
 • Power: 0.35 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 123KG
 • Dimension: 74 x 820 x 2000
RM0.00
 • Power: 0.57 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 135KG
 • Dimension: 1110 x 690 x 2080
RM0.00
 • Power: 0.55 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 113KG
 • Dimension: 1120 x 610 x 1970
RM0.00
 • Power: 0.49 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 97KG
 • Dimension: 620 x 760 x 1980
RM0.00
 • Power: 0.50 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 184KG
 • Dimension: 1430 x 820 x 2000
RM0.00
 • Power: 0.59 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 196KG
 • Dimension: 1430 x 820 x 2000
RM0.00
 • Power: 0.78 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 130KG
 • Dimension: 900 x 670 x 1210
RM0.00
 • Power: 0.78 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 146KG
 • Dimension: 1200 x 670 x 1210
RM0.00
 • Power: 0.85 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 176KG
 • Dimension: 1500 x 670 x 1210
RM0.00