FRESH
FRESH
Sort by
Show result
 • Power: 1.5 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 60KG
 • Dimension: 480 x 460 x 1080
RM0.00
 • Power: 0.75 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 25KG
 • Dimension: 290 x 270 x 740
RM0.00
 • Power: 0.75 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 55KG
 • Dimension: 470 x 650 x 900
RM0.00
 • Power: 0.18 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 5.7KG
 • Dimension: 390 x 320 x 600
RM0.00
 • Power: 0.75 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 34KG
 • Dimension: 470 x 370 x 1250
RM0.00
 • Power: 0.18 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 5.8KG
 • Dimension: 440 x 470 x 870
RM0.00
 • Power: 2.2 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 230KG
 • Dimension: 1400 x 610 x 1220
RM0.00
 • Power: 2.2 kW / 230V(415V) / 50Hz
 • Weight: 310KG
 • Dimension: 1500 x 760 x 1370
RM0.00
 • Power: 1.1 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 130KG
 • Dimension: 1020 x 580 x 1070
RM0.00
 • Power: 1.5 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 190KG
 • Dimension: 1240 x 580 x 1140
RM0.00
 • Power: 0.35kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 30KG
 • Dimension: 490 x 470 x 740
RM0.00
 • Power: 0.37kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 30KG
 • Dimension: 670 x 480 x 760
RM0.00
 • Power: 0.54kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 33KG
 • Dimension: 500 x 390 x 730
RM0.00
 • Power: 0.75kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 67KG
 • Dimension: 950 x 600 x 480
RM0.00
 • Power: 1.2kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 4.3KG
 • Dimension: 190 x 220 x 570
RM0.00