FRESH
FRESH
Sort by
Show result
 • Power: 0.3 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 15KG
 • Dimension: 300 x 180 x 230
RM0.00
 • Power: 0.75 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 55KG
 • Dimension: 470 x 650 x 900
RM0.00
 • Power: 0.18 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 5.7KG
 • Dimension: 390 x 320 x 600
RM0.00
 • Power: 0.75 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 34KG
 • Dimension: 470 x 370 x 1250
RM0.00
 • Power: 0.18 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 5.8KG
 • Dimension: 440 x 470 x 870
RM0.00
 • Power: 2.2 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 230KG
 • Dimension: 1400 x 610 x 1220
RM0.00
 • Power: 2.2 kW / 230V(415V) / 50Hz
 • Weight: 310KG
 • Dimension: 1500 x 760 x 1370
RM0.00
 • Power: 1.1 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 130KG
 • Dimension: 1020 x 580 x 1070
RM0.00
 • Power: 1.5 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 190KG
 • Dimension: 1240 x 580 x 1140
RM0.00
 • Power: 0.35kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 30KG
 • Dimension: 490 x 470 x 740
RM0.00
 • Power: 0.37kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 30KG
 • Dimension: 670 x 480 x 760
RM0.00
 • Power: 0.54kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 33KG
 • Dimension: 500 x 390 x 730
RM0.00
 • Power: 1.1 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 230KG
 • Dimension: 1150 x 1150 x 1700
RM0.00
 • Power: 1.5 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 260KG
 • Dimension: 1200 x 1200 x 1750
RM0.00
 • Power: 0.75 kW / 230V / 50Hz
 • Weight: 200KG
 • Dimension: 1000 x 1000 x 1600
RM0.00